ارزیابی شاخص های عملکردی بخش زنان و زایمان بیمارستان های آموزشی شهر اهواز و مقایسه آن با استاندارد
دوره نهم (1397) , شماره چهارم English Article
مدیریت در سیستم سلامت
فرزاد فرجی خیاوی 1، محبوبه کیان فر 2، الهام امیری 3،
  • تاریخ دریافت 1397/01/15
  • تاریخ پذیرش 1397/05/15
  • تاریخ انتشار 1397/12/25
زمينه و اهداف: يکي از موضوعات اساسي در بيمارستان ها، بررسي ميزان کارآيي و اثربخشي است. به اين منظور شاخص هاي متعددي بيان شده است، که به عنوان شاخص هاي عملکردي معروف هستند و با محاسبه و مقايسه آنها با استانداردها، مي توان وضعيت بيمارستان را از نظر بهره وري سنجيد. اين مطالعه با هدف بررسي شاخص هاي عملکردي بيمارستان هاي شهر اهواز و مقايسه عملكرد این بيمارستان ها با استاندارد انجام شد.

مواد و روش ها: در این مطالعه که از نوع توصیفی-مقطعی می باشد. شاخص های عملکردی مربوط به دو بیمارستان آموزشی شهر اهواز که دارای بخش زنان بودند، جمع آوری شده و با استاندارد مقایسه شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرس شنامه و فرم های آماری بود.

يافته ها: اغلب شاخص هاي مورد مطالعه مانند تعداد کادر مامایی به ازای تخت فعال، درصد اجرای کامل هم اتاقی مادر و دسترسی به اطلاعات بیمار از طریق سيستم اطلاعات بيمارستاني در وضعيت مطلوب قرار داشتند.

نتيجه گيري: یافته های حاصل از این پژوهش نشان داد، که تعدادی از شاخص های عملکردی در وضعیت مطلوب قرار ندارند و باید اقدامات لازم در جهت بهبود وضعیت این شاخص ها انجام شود.
شاخص های عملکردیبیمارستاناستانداردبخش زنان و مامایی
223
201
 
تصویر سلامت | شاپا چاپی : 9058-2008 | شاپا الکترونیکی : 6640-2423