بررسی ارتباط سبک زندگی و عوامل اجتماعی در بیماران دیابتی
دوره نهم (1397) , شماره دوم English Article
اپیدمیولوژی و بار بیماریها در سیستم سلامت
مهستی علیزاده 1، آرزو قنبری 2،
  • تاریخ دریافت 1396/03/21
  • تاریخ پذیرش 1397/03/28
  • تاریخ انتشار 1397/06/30
زمينه و اهداف: شيوع روز افزون بيماري ديابت ملیتوس (Diabetes Mellitus) در سراسر جهان، سبب بروز مشكلات فردي و اجتماعي بي شماري گرديده است. مطالعه حاضر، با هدف تعيين ارتباط سبک زندگی و عوامل اجتماعی در بیماران دیابتی انجام گرفت.

مواد و روش ها: مطالعه حاضر توصیفی-تحلیلی می باشد. افراد با تست قند ناشتای مختل با تشخیص دیابت مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان تبریز در سال 1393 مورد ارزیابی قرار گرفتند. سپس بیماران چک لیستی را تکمیل کردند که شامل دو بخش بود. بخش اول شامل اطلاعات جمعیت شناسی و اطلاعات دموگرافیک، سوابق بیماری و فامیلی و بخش دوم نیز شامل ارزیابی حمایت های اجتماعی، وضعیت سلامت روان و عوامل اجتماعی- اقتصادی بیماران بود. پس از تکمیل چک لیست ها اطلاعات آنها وارد برنامه آنالیز آماری SPSS 16 گشته و سپس به تحلیل داده ها پرداختیم.

يافته ها: در این مطالعه مشاهده شد که بین بروز دیابت با افزایش سن، مصرف سیگار، کاهش فعالیت فیزیکی، افزایش رژیم غذایی، چاقی، وجود استرس روحی و داشتن سلامت روان، ارتباط معنی داری وجود داشت. ولی میان این بیماری با جنسیت، سطح تحصیلات، فشار خون، سابقه دیابت در فامیل درجه یک و چربی خون بالا، ارتباط معنی داری مشاهده نشد. در این مطالعه مشاهده شد که بیماران دیابتی از حمایت خوبی از طرف خانواده و اطرفیان برخوردار بودند.

نتيجه گيري: نتایج این مطالعه نشان داد که عواملی از جمله سن بالا، فعالیت فیزیکی کم، چاقی، وجود استرس و عدم¬وجود سلامت روانی از عواملی بودند که در بروز دیابت دخیل می باشند.

دیابتسبک زندگیحمایت اجتماعی
270
283
 
تصویر سلامت | شاپا چاپی : 9058-2008 | شاپا الکترونیکی : 6640-2423