دانش بیماران دندانپزشکی از حقوق بیمار در دندانپزشکی
دوره نهم (1397) , شماره دوم English Article
عدالت در سلامت
مسعود عیسی خواجه لو 1، وحیده زارع گاوگانی 2، محمد اصغری جعفر آبادی 3،
  • تاریخ دریافت 1396/12/16
  • تاریخ پذیرش 1397/02/09
  • تاریخ انتشار 1397/06/30
زمينه و اهداف: تمامي بيماران در قالب سيستم درماني داراي حقوق مشخصي بوده و حقوق بيمار به عنوان دانش فرد در قالب سلامت در نظر گرفته مي شود و آگاهي از آن توسط خود بيمار و کادر درماني، به عنوان بخش مهمي از ارائه خدمات درماني با کيفيت محسوب مي شود.

مواد و روش ها: اين مطالعه به روش مقطعي-توصيفي بر روي بيماران مراجعه کننده به کلينيک ها و مطب هاي دندانپزشکي شهر تبريز در شمالغرب ايران بر روي 500 نمونه انجام شد. تعداد 600 مرکز درماني به عنوان کلينيک و مطب در مناطق ده گانه شناسايي شد. در هر منطقه، متناسب با تعداد مراکز درماني، 20% مطب ها به صورت تصادفي انتخاب شدند. در داخل هر مطب هم 5 نمونه به صورت تصادفي انتخاب شدند. داده ها با استفاده آزمون پيرسون کاي توسط نرم افزار SPSS مورد بررسي قرار گرفتند.

يافته ها: از بين 500 پرسشنامه توزيع شده بيشترين تعداد شرکت کنندگان (9/%31) در بازه سني بين 34-25 سال بود. در بخش آگاهي و دانش شرکت کنندگان نسبت به حقوق بيمار، 8/94% از افراد معتقد بودند که دندانپزشک بايستي قبل از اقدام به درمان و بعد از درمان در مورد کيفيت و نحوه درمان به شما اطلاعات کافي بدهد. در زمينه حق دسترسي به اطلاعات ثب شده در پرونده دندانپزشکي، تنها 40%  باور داشتند که حق دسترسي به پرونده دندانپزشکي را دارند.

نتيجه گيري: سطح تحصيلات تأثير معني داري در ميزان آشنايي بيماران با حقوق بيمار دارد.  تشويق افراد به ادامه تحصيل در مقاطع بالاتر و آموزش حقوق بيمار در رسانه هاي مختلف باعث بهبود سلامت افراد خواهد شد.

اطلاعات سلامتحقوق بیماردندانپزشکی
274
253
 
تصویر سلامت | شاپا چاپی : 9058-2008 | شاپا الکترونیکی : 6640-2423