ارزيابي نيازهاي آموزشي ماماهاي بخش زايمان در راستاي اعتباربخشي در بيمارستانهاي آموزشي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي اهواز
دوره نهم (1397) , شماره دوم English Article
اقتصاد سلامت
فرزاد فرجی خیاوی 1، شیوا سعدی 2، الهام امیری 3،
  • تاریخ دریافت 1397/01/15
  • تاریخ پذیرش 1397/05/15
  • تاریخ انتشار 1397/06/30
زمينه و اهداف: افراد آموزش ديده در زمينه مامايي نقش برجسته اي در تحقق اهداف هزاره سوم سازمان جهاني بهداشت دارند. براي بهبود عملکرد لازم است نيازهاي آموزشي کارکنان برطرف گردد. نيازسنجي آموزشي از نيازهاي اعتباربخشي در توسعه منابع انساني محسوب مي گردد. اين پژوهش با هدف ارزيابي نيازهاي آموزشي ماماهاي بخش زايمان در راستاي اعتباربخشي در بيمارستان هاي آموزشي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي اهواز انجام شد.

مواد و روش ها: اين پژوهش از نوع توصيفي-تحليلي بود و اطلاعات آن به روش مقطعي گرد آوري گرديد. جامعه آماري شامل ماماهاي شاغل در بخش هاي زايمان بيمارستان هاي آموزشي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز بود. مطالعه بر روي تمام جامعه مورد مطالعه انجام گرديد. ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه اي بود که اطلاعات دموگرافيک و نيازهاي آموزشي پاسخ گويان را در حوزه هاي عمومي، تخصصي و دارويي مي سنجيد. روايي پرسشنامه از طريق تحليل محتوا تأئيد شد و آلفاي کرونباخ آن 89/0 محاسبه گرديد. داده هاي گردآوري شده از طريق ميانگين، انحراف معيار و آزمون هاي نان پارامتریک در نرم افزار SPSS 21 تحليل شد.

يافته ها: نيازهاي آموزشي ماماها در حيطه «دارويي» (22/1 ± 03/4) بسيار زياد و در حيطه هاي «عمومي» (74/0 ± 76/3) و «تخصصي» (7/3 ± 9/0) زياد برآورد شد. نحوه مديريت عوارض جانبي داروها (87/0 ± 11/4)، احياء قلبي-ريوي (1 ± 31/4) و موارد احياء نوزاد (29/03±4/1) به¬ترتيب مهم ترين نيازهاي آموزشي در حيطه هاي دارويي، عمومي و تخصصي بودند .

نتيجه گيري:  براي ارتقاء دانش و مهارت هاي ماماها و بهبود خدمات مامايي، بايد توجه بيشتري به نيازهاي آموزشي ماماها مبذول گردد. بهبود کيفيت آموزش مستلزم درک نيازهاي شغلي ماماها از طريق نتايج مستند و معتبر است.

ارزیابینیازهای آموزشی اعتبار بخشیماما
255
250
 
تصویر سلامت | شاپا چاپی : 9058-2008 | شاپا الکترونیکی : 6640-2423