ارزيابي بهره‌مندي زنان باردار از مراقبت‌هاي دوران بارداري در استان آذربايجان شرقي
دوره نهم (1397) , شماره اول English Article
کیفیت در ارائه خدمات سلامت
حسین جباری بیرامی 1، شراره بلالی اسکویی 2،
  • تاریخ دریافت 1396/10/12
  • تاریخ پذیرش 1397/02/09
  • تاریخ انتشار 1397/03/30
زمينه و اهداف: مراقبت‌هاي نامناسب در دوران بارداري مي‌تواند منجر به نتايج نامطلوب، ازجمله زايمان زودرس و وزن کم هنگام تولد شود. يکي از شاخص‌هاي جديد، دقيق و جامع، اندازه‌گيري کفايت استفاده از مراقبت‌هاي دوران بارداري است. اين مطالعه با هدف ارزيابي بهره‌مندي زنان باردار از مراقبت‌هاي دوران بارداري در استان آذربايجان شرقي در سال ۹۲-1387 است.

مواد و روش ها: اين مطالعه به‌صورت کوهورت گذشته‌نگر با حجم نمونه ۱۱۴۲ نفر در گروه هدف زنان باردار استان آذربايجان شرقي در فاصله زماني سال‌هاي 92-1387 انجام شد. اطلاعات از دفتر ممتد مراقبت مادران باردار و پرونده خانوار استخراج شد. آناليز داده‌ها با استفاده از آزمون t مستقل و آناليز واريانس يک‌طرفه و با استفاده از نرم‌افزار Stata11 انجام شد.

يافته ها: ميانگين سني و انحراف معيار زنان باردار ۸۱•۵ ± ۳۱•۲۶ بود. بيش‌تر زنان باردار زايمان به‌موقع ۳۹•۸۶٪ (۹۶۵ نفر)، سزارين ٪۳۶•۵۰ (۵۵۴ نفر)، مراقبت کافي ٪۱۷•۹۷ (۱۰۶۳)، شروع مراقبت در سه‌ماهه اول بارداري ۷۸•۹۷ (۱۱۰۱ نفر) و مقدار هموگلوبين (g/dl) ۲•۱۳-۱۱ (نرمال) در سه‌ماهه اول بارداري ٪۶۶•۵۸ داشتند. پوشش حداقل چهار مراقبت توسط بهورز و مراقب سلامت بيش از ۹۷٪ است. ۲۱•۹۰٪ زنان در طي دوره بارداري حداقل ۳ نوبت توسط ماماهاي مراکز سلامت جامعه، ٪۶۷•۹۷ حداقل يک نوبت توسط پزشک خانواده و ٪۷۷•۷۹ حداقل يک نوبت توسط متخصص زنان ‌و ‌زايمان مراقبت شده‌اند. هرچه تعداد مراقبت‌هاي بارداري زياد باشد کم‌وزني هنگام تولد به‌طور معناداري کمتر است.

نتيجه گيري: بهره‌مندي زنان باردار از مراقبت‌هاي دوران بارداري با دستورالعمل‌هاي کشوري و توصيه‌هاي سازمان جهاني بهداشت در ارتباط با تعداد مراقبت‌هاي انجام‌شده هم‌خواني دارد.

بهره مندیمراقبت های بارداریآذربایجان شرقی
282
218
 
تصویر سلامت | شاپا چاپی : 9058-2008 | شاپا الکترونیکی : 6640-2423