ارتقاي فرايندهاي اداري و مالي دانشکده مديريت و اطلاع رساني پزشکي دانشگاه علوم پزشکي تبريز با بهره گيري از روش اقدام پژوهي
دوره نهم (1397) , شماره اول English Article
مدیریت در سیستم سلامت
یلدا موسی زاده 1، علیرضا محبوب اهری 2، سارا فروتن 3، محمدباقر امیر عطاری 4، طاهر انتظاری ملکی 5،
  • تاریخ دریافت 1396/11/29
  • تاریخ پذیرش 1397/01/20
  • تاریخ انتشار 1397/03/30
زمينه و اهداف: امور اداري و مالي يکي از کليدي ترين فعاليت¬ها در هر سازماني محسوب مي شود. مشخص نمودن فرايندهاي مربوط به اين امور، از ضروريات به شمار مي رود. لذا پژوهش حاضر با هدف ارتقاي فرايندهاي اداري و مالي دانشکده مديريت و اطلاع رساني پزشکي دانشگاه علوم پزشکي تبريز طراحي و اجرا گرديد.

مواد و روش ها: مطالعه حاضر، مطالعه اي کيفي با رويکرد اقدام پژوهي است. بعد از آگاهي از مساله شفاف نبودن و زمان¬بر بودن فرايندهاي اداري و مالي، براي رفع اين مشکل برنامه¬ريزي شد. پس از بررسي شرح مشاغل، مصاحبه با پرسنل و رسم فلوچارت فرايندها، شکل صحيح فرايندها ارائه گرديد. سپس با انتخاب 20 درصد فرايندها و بررسي نحوه عملکرد پرسنل و همچنين زمان سنجي، ارزشيابي انجام شد

يافته ها: نتايج مطالعه نشان داد که فرايندهاي اداري و مالي عمدتاً براساس تجربه و سليقه فردي اداره شده و عدم هماهنگي با زمان¬بندي آموزشي و پژوهشي دانشکده مانع از انجام به موقع وظايف مي شد. پس از طي گام¬هاي اقدام پژوهي 49 فرايند (حسابداري: 13، دبيرخانه: 2، اداره امور عمومي: 7، کارگزيني: 16، اموال: 7 و تدارکات:  4 مورد) شناسايي و مستند گرديد. نتايج ارزشيابي نشان داد 97 درصد فرايندها مطابق با استاندارد بوده و زمان مربوط به اجراي فرايندها، 30  تا 100 درصد کاهش يافته است.

نتيجه گيري: اقدام پژوهي در قالب فرايندي مشارکتي بين محققين و صاحبان فرايند، باعث ارتقاي فرايندهاي اداري و مالي گرديد. در راستاي ارتقاي ميزان آمادگي واحد اداري مالي دانشکده و هماهنگي با معاونت هاي آموزش و پژوهش، تنظيم تقويم اداري و مالي در ابتداي سال و پيش¬بيني زمان اقدام قبل از وصول درخواست واحدها، پيشنهاد شد.

اقدام پژوهیفرایندارتقای فرایندامور اداری و مالی
323
282
 
تصویر سلامت | شاپا چاپی : 9058-2008 | شاپا الکترونیکی : 6640-2423