آناليز پسماندهاي قابل بازيافت در پرديس دانشگاه علوم پزشکي تبريز
دوره نهم (1397) , شماره اول English Article
محیط زیست و سلامت
رضا دهقانزاده ریحانی 1، احمد اصل هاشمی 2، هانیه علیزاده 3،
  • تاریخ دریافت 1396/12/20
  • تاریخ پذیرش 1397/01/28
  • تاریخ انتشار 1397/03/30
زمينه و اهداف: مديريت زباله يكي از چالش هاي مهم زيست¬محيطي مؤسسات دولتي و خصوصي مي¬باشد. براي حل اين موضوع نيازمند اطلاع از تركيب و منابع توليد زباله است. هدف اين مطالعه تعيين خصوصيات کمي و کيفي پسماندهاي دانشکده¬هاي پزشکي و بهداشت و تغذيه بوده¬ است.

مواد و روش ها: اين مطالعه يك تحقيق توصيفي- مقطعي روي زباله¬هاي عادي دانشكده¬هاي مزبور بود. در مجموع 24 نمونه از دانشكده¬ها برداشت و توزين گرديد. داده¬ها توسط نرم¬افزار SPSS و Excel تحليل شد. بعد از انجام تست نرماليتي از آزمون تي مستقل براي مقايسه ميانگين¬ها استفاده گرديد.

يافته ها: ميانگين زباله توليد شده در دانشکده¬هاي بهداشت و تغديه و پزشكي به ترتيب 7 ± 37 و 3 ±30 کيلو¬گرم در روز بود. كاغذ و فلزات با متوسط 15 و 2 كيلوگرم در روز به ترتيب بيشترين و كمترين نوع زباله بودند. كاغذ 40 الي 45 درصد وزني زباله¬ها را تشكيل مي¬دهد. سرانه توليد زباله در دانشکده بهداشت و تغذيه دو برابر دانشکده پزشكي بود. نهايتاً سرانه زباله دانشگاه حدود 15 كيلوگرم براي هر نفر در سال به¬دست آمد.

نتيجه گيري: سرانه زباله دانشگاه به¬ويژه ميزان كاغذ در مقايسه با تحقيقات صورت¬ گرفته بالا است. بيشترين مقدار زباله مورد بررسي در اين تحقيق موادي هستند که در مبدأ قابل بازيافت مي¬باشند. برنامه¬هاي آموزشي و تغيير نگرش و عملكرد دانشجويان و كاركنان بايد به مورد اجرا گذاشته شود تا با توليد زباله کمتر و حفاظت محيط زيست دانشگاه سبز ايجاد نمود.


ترکیب زبالهکیفیت و کمیتکاغذ باطلهپسمانددانشکدهدانشگاه
250
207
 
تصویر سلامت | شاپا چاپی : 9058-2008 | شاپا الکترونیکی : 6640-2423