تاثیرهشت هفته تمرینات پلیومتریک بر ترکیب بدنی، توان بی هوازی، کیفیت زندگی و استقامت قلبی-عروقی دانش آموزان دخترفعال
دوره نهم (1397) , شماره اول English Article
پیشگیری از بیماریها
امینه صحرانورد گرگری 1،
  • تاریخ دریافت 1396/08/03
  • تاریخ پذیرش 1396/12/08
  • تاریخ انتشار 1397/03/30
زمينه و اهداف: موفقيت در هر ورزشي نيازمند قابليت‌هاي جسماني و فيزيولوژيکي خاص است؛ بنابراين طراحي يک برنامه تمريني بهينه و مناسب جهت رسيدن به اهداف مورد نظر هر فرد در زمينه آمادگي جسماني داراي اهميت است هدف از تحقيق حاضر بررسي تأثير هشت هفته تمرينات پليومتريک دو جلسه در هفته و با شدت 90-80 (در صد ضربان قلب) برتوان بي‌هوازي، ترکيب بدني وکيفيت زندگي، استقامت قلبي-عروقي دانش آموزان دختر فعال در سال تحصيلي 1396-1395 مي‌باشد.

مواد و روش ها: دراين مطالعه نيمه تجربي، 45 نفر از دانش‌آموزان دختر 18-14 سال به طور تصادفي در دو گروه کنترل (22 نفر) وتجربي (23 نفر) قرارگرفتند. گروه تجربي باميانگين سني (05•2±16 سال)، قد (09•0±164 سانتي متر) و وزن (7•8±57 کيلوگرم) و گروه کنترل با ميانگين سني (3•2±16 سال)، وزن (96•9±60 کيلوگرم)، قد (09•0±163 سانتي‌متر) بودند. اﻧﺪازهﮔﯿﺮي‌هاي قبل و بعد آزمون شامل، ﺗﻮانﺑﯽﻫﻮازي ﭘـﺎ، استقامت قلبي-عروقي، ترکيب بدني وکيفيت زندگي از طريق ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ (WHOQOL) بود. آزمون تحليل کواريانس براي تحليل داده‌ها استفاده شد.

يافته ها: افزايش معني‌داري در توان بي‌هوازي (001•0) و کاهش معني‌داري درترکيب بدني (046•0=p) مشاهده شد. ولي در استقامت قلبي-عروقي (180•0=p) افزايش معني‌داري يافت نشد. همچنين نمره کل کيفيت زندگي افزايش معني‌داري مشاهده مي‌شود.

نتيجه گيري: نتايج پژوهش حاضر نشان داد که هشت هفته تمرينات پليومتريک موجب بهبود ترکيب بدني و کيفيت زندگي و توان بي‌هوازي مي‌شود.

تمرین پلیومتریکتوان بی هوازیترکیب بدنیکیفیت زندگی
245
258
 
تصویر سلامت | شاپا چاپی : 9058-2008 | شاپا الکترونیکی : 6640-2423