مقايسه شاخص‌هاي رشد در دو گروه تغذيه انحصاري با شير مادر و تغذيه با شير خشک در شيرخواران شش‌ماهه استان آذربايجان شرقي
دوره هشتم (1396) , شماره چهارم English Article
بهداشت عمومی
حسین جباری بیرامی 1، سابیله صمدی افشار 2،
  • تاریخ دریافت 1396/07/01
  • تاریخ پذیرش 1396/09/29
  • تاریخ انتشار 1396/12/25
زمينه و اهداف: تغذيه انحصاري با شير مادر در شش ماه اول زندگي، باعث کاهش مرگ‌ومير و بيماري‌هاي دوران کودکي مي‌شود. هدف اصلي اين پژوهش مقايسه شاخص‌هاي رشد در دو گروه تغذيه انحصاري با شير مادر و تغذيه کمکي با شير خشک در شيرخواران شش‌ماهه است.

مواد و روش ها: اين مطالعه‌ي کوهورت گذشته‌نگر با حجم نمونه 1088 در کودکان استان آذربايجان‌شرقي طي سال‌هاي 92-1387 انجام شد. اطلاعات از طريق پرونده خانوار و مصاحبه جمع‌آوري گرديد. اندازه‌گيري شاخص‌هاي رشد شامل وزن و قد در مراکز بهداشتي درماني و خانه‌هاي بهداشت انجام شد. تجزيه تحليل داده‌ها با استفاده از رگرسيون لجستيک و آزمون t مستقل با استفاده از نرم‌افزار Stata11 انجام شد.

يافته ها: گروه تغذيه انحصاري با شير مادر 944 نفر و گروه دريافت‌کننده شير خشک 144 نفر بود. در اين مطالعه به ترتيب مادران با تحصيلات دانشگاهي، شاغل، داراي نوزادان با رتبه تولد سوم و داراي نوزادان دوقلو به‌طور معنادار کودکان خود را بيشتر با شير خشک تغذيه مي‌کردند. در سن شش‌ماهگي نيز ميانگين وزن‌گيري و رشد قدي نوزاداني که تغذيه انحصاري با شير مادر داشتند در مقايسه با نوزاداني که شير خشک مصرف مي¬کردند بالاتر بود؛ اما از نظر آماري معنادار نبود.

نتيجه گيري: در سن شش‌ماهگي ميانگين رشد قدي و وزن‌گيري نوزاداني که تغذيه انحصاري با شير مادر داشتند در مقايسه با نوزاداني که شير خشک مصرف مي‌کردند بالاتر بود.

تغذیه انحصاری با شیر مادرتغذيه کمکي با شير خشکشاخص های رشدآذربایجان شرقی
420
369
 
تصویر سلامت | شاپا چاپی : 9058-2008 | شاپا الکترونیکی : 6640-2423