بررسي دو ساله ي شيوع عفونت هاي منجر به بستري در بيمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه
دوره هشتم (1396) , شماره چهارم English Article
اپیدمیولوژی و بار بیماریها در سیستم سلامت
سیاوش وزیری 1، پریسا حاجی حسن خوانساری 2، مریم میرزایی 3، محسن عزیزی 4، مرتضی عرب زوزنی 5،
  • تاریخ دریافت 1396/08/01
  • تاریخ پذیرش 1396/10/11
  • تاریخ انتشار 1396/12/25
زمينه و اهداف: بيماري هاي عفوني هنوز هم به عنوان يک مشکل عمده بهداشتي در جهان مطرح است. بنابراين اين مطالعه به منظور توصيف و تعيين شايع ترين مکان هاي عفونت در بيماران بستري در بخش عفوني بيمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه انجام شد.

مواد و روش ها: اين مطالعه توصيفي مقطعي، بر روي 385 پرونده باليني بين سال هاي 1393 تا 1394 انجام گرفت. داده ها با استفاده از پرسشنامه¬ي بررسي اطلاعات شامل جمعيت شناسي و اطلاعات باليني جمع آوري شد.

يافته ها: شايع ترين تشخيص بيماران بستري، عفونت هاي دستگاه تنفسي تحتاني با 118 مورد (6. 30 ٪)، سپسيس با منبع ناشناخته 72 با (7. 18 ٪)، عفونت هاي پوستي و بافت نرم با 59 مورد ( 3. 15 ٪) بود.

نتيجه گيري: عفونت‌هاي دستگاه تنفسي تحتاني و همچنين سپسيس نسبت به ساير بيماري‌هاي عفوني بررسي‌شده در مطالعه حاضر، از شيوع نسبتاً بالاتري برخودار هستند.

بیماری عفونیبیمارانبستری
358
317
 
تصویر سلامت | شاپا چاپی : 9058-2008 | شاپا الکترونیکی : 6640-2423