بررسي انواع گندزداهاي مورد استفاده در بيمارستان هاي شهر تبريز
دوره هشتم (1396) , شماره سوم English Article
مدیریت در سیستم سلامت
محمد مسافری 1، پریسا فیروزی 2، مینا بارگر 3،
  • تاریخ دریافت 1395/12/25
  • تاریخ پذیرش 1396/02/23
  • تاریخ انتشار 1396/09/30
زمينه و اهداف: در کنترل و ريشه کني عوامل عفونت زا، کاربرد مؤثر و بهينه عوامل گندزدا، ضدعفوني کننده و استريل کننده نقش کليدي ايفا مي نمايد. بيمارستان ها به دليل داشتن شرايط خاص به عنوان مرکز انتقال عفونت نيز به شمار مي روند. مطالعه حاضر با هدف بررسي وتحليل انواع مواد گندزداي مورد استفاده در بيمارستان هاي شهر تبريز انجام گرديد.

مواد و روش ها: روش مطالعه توصيفي - مقطعي مي باشد. تعداد 7 بيمارستان مهم شهر تبريز در بهمن ماه سال 1395 انتخاب و پرسشنامه ي مربوطه تکميل گرديد. اطلاعات مورد نياز با مراجعه به واحدهاي کنترل عفونت، بهداشت محيط، انبار مواد گندزدا و ضدعفوني کننده و بازديد از بخش هاي مختلف بيمارستاني و انجام مصاحبه با افراد مختلف جمع آوري و تحليل گرديد.

يافته ها: نتايج نشان داد که در هر بيمارستان بنابر نوع خدمات تخصصي ارائه شده از انواع خاصي از گندزداها استفاده مي گردد که البته تشابهاتي نيز در اين خصوص وجود دارد. در حدود 57% از بيمارستان هاي مورد مطالعه تنها از گندزداهاي توليد شده در داخل کشور و در مابقي از هر دو نوع وارداتي و توليد داخل استفاده به عمل مي آيد.آب ژاول، الکل، ساياسپت اچ پي، دکونکس 53 پلاس بيشترين گندزداهاي مورد استفاده در بيمارستان هاي مورد مطالعه مي باشد.

نتيجه گيري: يافته هاي اين تحقيق نشان داد که اگرچه در بيمارستان ها برگزاري دوره هاي آموزش اصول بهداشت محيط بيمارستان از برنامه هاي عملياتي کميته کنترل عفونت مي باشد با اين وجود به دليل انجام عمل گندزدايي توسط پرسنل خدمات وکمک بهياران، آگاه سازي هر چه بيشتر پرسنل درگير در مورد بروز و شيوع عفونت هاي بيمارستاني، اهميت، خطرات، خسارات جاني و مالي  ناشي از اين بيماري ها و نقش مؤثر اين افراد در حذف مطلوب پاتوژن هاي محيطي و به دنبال آن کاهش احتمال عفونت بيمارستاني احساس مي شود.

گندزداییبیمارستانتبريز
347
245
 
تصویر سلامت | شاپا چاپی : 9058-2008 | شاپا الکترونیکی : 6640-2423