بررسی کیفیت وب سایت بیمارستان های استان خراسان رضوی
دوره هشتم (1396) , شماره اول English Article
اطلاعات سلامت و کتابداری پزشکی
میثم داستانی 1، معصومه ستاری 2،
  • تاریخ دریافت 1395/09/15
  • تاریخ پذیرش 1395/11/03
  • تاریخ انتشار 1396/03/30
زمينه: نتايج اين پژوهش تصوير روشني از کيفيت وب سايت بيمارستان هاي خراسان رضوي، در چهار بعد محتوا، عملکرد، مديريت و نحوه استفاده از وب سايت ارائه داده است.

روش کار: پژوهش حاضر يک مطالعه پيمايشي است و حجم نمونه آن را 49 وب سايت بيمارستان استان خراسان رضوي، تشکيل مي دهد. ابزار مورد استفاده در اين پژوهش، چک ليستي شامل چهار معيار (محتوا، عملکرد، طراحي و مديريت و نحوه استفاده از وب سايت) و 21 گزينه است که روايي و پايايي آن، در مطالعات پيشين به دست آمده است. داده هاي به دست آمده، با استفاده از آمار توصيفي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

يافته ها: يافته هاي پژوهش نشان داد، تنها 59 درصد از بيمارستان هاي استان خراسان رضوي، داراي وب سايت فعال بودند. اغلب وب سايت ها به ترتيب از وضعيت خيلي ضعيف (51 درصد)، متوسط (26.5 درصد) و ضعيف ( 16.3درصد)، برخوردار بودند. در رابطه با معيار محتوا، عملکرد، مديريت و نحوه استفاده از وب سايت و طراحي، يافته ها نشان داد وب سايت هاي مورد بررسي، در وضعيت نامطلوب قرار داشتند. از بين 16 وب سايت با کيفيت انتخاب شده نيز، تنها سه وب سايت بيمارستان سيناي مشهد، جواد الائمه مشهد و رضوي، در وضعيت خوب قرار داشتند و بقيه وب سايت ها از وضعيت نامطلوب برخوردار بودند.

نتيجه گيري: نتايج پژوهش بيانگر آن است، که هنوز اکثر وب سايت‌هاي بيمارستاني استانداردهاي حداقلي طراحي را رعايت نمي‌کنند و نمي‌توانند ارتباط مناسبي با مخاطبان شان برقرار کنند. لذا يافته هاي اين پژوهش مي تواند در زمينه شناسايي و به کارگيري معيارهاي کيفيت وب سايت هاي بيمارستاني؛ از بعد طراحي، محتوا، عملکرد، مديريت و نحوه استفاده، در طراحي و توسعه وب سايت هاي بيمارستاني مؤثر باشد.

وب سایت بیمارستانارزیابی وب سایتکیفیت وب سایتطراحی وبسایت
435
511
 
تصویر سلامت | شاپا چاپی : 9058-2008 | شاپا الکترونیکی : 6640-2423