بررسی رضایت بیماران از خدمات اورژانس پیش بیمارستانی - مطالعه موردی شهر تبریز
دوره هشتم (1396) , شماره اول English Article
کیفیت در ارائه خدمات سلامت
خلیل علی محمد زاده 1، سید مجتبی حسینی 2، محمدرضا نویدی 3،
  • تاریخ دریافت 1395/11/30
  • تاریخ پذیرش 1396/01/16
  • تاریخ انتشار 1396/03/30
زمينه: اورژانس پيش بيمارستاني (115اورژانس) يکي از تعيين کننده ترين مراحل در تعيين سرنوشت بيماران مي باشد. رضايت از خدمات اورژانس پيش بيمارستاني موجب جلب اعتماد بيماران شده و منجر به ارتقاي کيفيت خدمات خواهد شد. اين مطالعه با هدف بررسي رضايت مندي بيماران از خدمات فوريت هاي پزشکي(مرکز اورژانس 115) شهر تبريز انجام گرفت.

روش کار:
اين مطالعه به روش توصيفي تحليلي انجام گرفت. جمع آوري داده با استفاده از پرسشنامه معتبر صورت گرفت. نمونه گيري از بين استفاده کنندگان از خدمات اورژانس 115 در سال 1393 در شهر تبريز انجام گرفت و براساس فرمول کوکران تعداد 1052 نفر به صورت نمونه گيري سيستماتيک با استفاده از ليست وارد مطالعه گرديد. اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS21 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

يافته ها: 52.8% از تماس گيرندگان با اورژانس 115، مرد و اکثريت (62%) آنان متأهل بودند. 74% از بيماراني که از خدمات اورژانس 115 استفاده کرده بودند، بهبود يافته بودند. نتايج نشان داد 69.2% از افراد از خدمات اورژانس 115 کاملا راضي بودند. بررسي ارتباط بين متغيرهاي مطالعه و ميزان رضايت نشان داد به جز وضعيت تأهل و جنسيت افراد، ساير متغيرها همبستگي معني داري با رضايت افراد داشت.

نتيجه گيري: نتايج حاکي از رضايت قابل قبول مشتريان از خدمات اورژانس پيش بيمارستاني شهر تبريز مي باشد. براي حفظ و ارتقاي رضايت مردم از خدمات اورژانس 115، بايد عوامل تأثيرگذار شناسايي شده در اين مطالعه به دقت مورد بررسي قرار گرفته و سياست هاي مناسب اتخاذ گردد تا در نهايت کيفيت خدمات بهبود يابد.

رضایتبیماراورژانس پیش بیمارستانی
560
697
 
تصویر سلامت | شاپا چاپی : 9058-2008 | شاپا الکترونیکی : 6640-2423