بررسي رضايت شغلي کارکنان بيمارستانهاي آموزشي دانشگاه علوم پزشکي جندي‌شاپور اهواز بر اساس الگوي دوعاملي هرز برگ
دوره هشتم (1396) , شماره اول English Article
عدالت در سلامت
الهام امیری 1، کوثر حیدری 2، علی خضری 3، علی ایمانی 4، فرزاد فرجی خیاوی 5،
  • تاریخ دریافت 1395/10/09
  • تاریخ پذیرش 1395/12/02
  • تاریخ انتشار 1396/03/30
زمينه: رضايت شغلي از مهم‌ترين عوامل مؤثر در کارايي و بهره‌وري سازمان است. هدف از تحقيق حاضر، بررسي رضايت شغلي کارکنان بيمارستانهاي آموزشي شهر اهواز بر اساس الگوي دوعاملي هرزبرگ بود.

روش کار:
پژوهش از نوع توصيفي- تحليلي و از نظر زمان مقطعي بود. حجم نمونه ۱۴۷ محاسبه شد. نمونه گيري با روش طبقه اي انجام شد. ابزار جمع‌آوري داده ها پرسشنامه‌اي مشتمل بر دو بخش اطلاعات دموگرافيک و پرسشنامه رضايت شغلي در طيف ليکرت بود. داده‌ها با استفاده از آمار توصيفي (ميانگين و انحراف معيار) و استنباطي (آزمون‌هاي پارامتريک) در نسخه ۱۶ نرم‌افزار SPSS تحليل شد.

يافته ها: در عوامل بقا آيتم حقوق بيشترين ميانگين امتياز (۱٫۰۵ ±۳٫۳۵) را داشت و ساير آيتم نسبتاً ناراضي برآورد شدند. در عوامل انگيزشي تمام مؤلفه ها نسبتاً ناراضي برآورد شدند. بين آيتم قدرداني و سن رابطه معناداري مشاهده شد (0.03>P). بين رضايت از حقوق و سطح تحصيلات رابطه معنی داري مشاهده شد (0.01>P).

نتيجه گيري: به‌منظور ارتقاء بهره وري کارکنان بيمارستانهاي آموزشي لازم است علاوه بر ابعادي از کار که مانع از ترک شغل از جانب کارکنان مي‌شود، بر انگيزش ايشان نيز تأکيد شود.


تئوری هرزبرگرضایت شغلیعوامل انگیزشیعوامل بهداشتی
661
738
 
تصویر سلامت | شاپا چاپی : 9058-2008 | شاپا الکترونیکی : 6640-2423