بررسي تاثير مداخلات مبتنی بر نیاز در کنترل تب مالت بر اساس خصوصیات اپیدمیولوژیک در شهرستان چاروایماق طي سالهاي 85 - 87
دوره اول (1389) , شماره اول English Article
اپیدمیولوژی و بار بیماریها در سیستم سلامت
احمد شیرجنگ 1، مهستی علیزاده 2، احمد کوشا 3، ابوالفضل جدی 4، مهران سیف فرشد 5، جواد بابایی 6،
  • تاریخ دریافت 1389/05/25
  • تاریخ پذیرش 1389/06/14
  • تاریخ انتشار 1389/09/30
​زمینه و اهداف: تب مالت به عنوان يك بيماري مشترك بين انسان وحيوان جزو مهمترين مشكلات بهداشتي كشوروخصوصا استان آذربايجان شرقي مي باشدكه همواره صدمات بهداشتي - اقتصادي زيادي رابه مردم وجامعه تحميل كرده است. هدف ما دراين بررسي تعیین تاثیرمداخلات مبتنی برنیازدرکنترل تب مالت براساس خصوصیات اپیدمیولوژیک درشهرستان چاروایماق مي باشد.

مواد و روشها: اين مطالعه يك مطالعه توصيفي – تحليلي مي باشدكه باجمع آوري اطلاعات و اعمال مداخلات برروي كليه مراجعين با علائم مشكوك به تب مالت درمراكز بهداشتي و درماني شهرستان چاراويماق صورت گرفت . ابزارجمع آوري داده ها، پرسشنامه مصوب وزرات بهداشت بود در اين مطالعه باتوجه به وضعيت اپيدميولوژيك بيماري تب مالت درمنطقه، مداخلاتي ازقبيل ارائه آموزشهاي چهره به چهره به بيماران وخانواده آنها، برقراري هماهنگي بيشترباسايرارگانهاي فعال درمبارزه باتب مالت، پيگيري بيماران انجام شد و تاثيراين اقدامات دربروزو عودبيماري تب مالت بررسي شد.  

يافته ها: در طي سه سال اجراي اين بررسي(85 تا 87) همزمان بااعمال مداخلات روند بروز بيماري چك مي شدكه ازتعدادكل بيماران ثبت شده (360مورد) تعداد160مورددرسال85-تعداد114 مورددرسال86وتعداد86 مورددرسال 87 گزارش شدند ازاين تعدادموارد عود وتكراري دركل40مورد بود كه به تفكيك تعداد36مورد درسال 85- تعداد2 مورد درسال86وتعداد2 مورد در سال 87 گزارش شدند درمورد اين بيماران اطلاعات به تفكيك سن،شغل،محل سكونت، جنس،سابقه تماس باحيوانات، سابقه مصرف لبنيات وفصل بروز ونتايج تست رايت هم گردآوري وبررسي شد كه ازبين بيماران موارد جنس مذكر با 55 %، سكونت در روستا با78%،داراي سابقه تماس بادام با99%، داراي سابقه مصرف لبنيات با94% ازنظرشغلي خانه دار با27.5% مواردازنظرسني50-31سال با 23.3% داراي بيشترين ابتلا بوده اند. همينطور بيشترين زمان شناسايي وبروز درفصل بهار با 43.3%مواردبوده واكثريت موارد 68.1% با تست رايت 1.640 شناسايي شده بودند.

نتيجه گيري: يافته هاي اين بررسي نشان داد كه بايستي براي طراحي برنامه هاي پيشگيري با در نظر گرفتن عوامل اپيدميولوژيكي دخيل در بروز بيماري يا مشكل دريك منطقه اقدام نمود همانگونه كه دراين مطالعه بالحاظ كردن نتايج بدست آمده ازبررسي اوليه و تدوين و اجراي مداخلات متناسب و مبتني برنياز براي گروههاي در معرض خطر در طي سه سال كاهش تعداد بيماران و موارد تكراري (عود) بيماري را شاهد بوديم.

مداخلات مبتنی بر نیازتب مالتخصوصیات اپیدمیولوژیک
1401
1429
 
تصویر سلامت | شاپا چاپی : 9058-2008 | شاپا الکترونیکی : 6640-2423