اطلاعیه ها

کسب رتبه علمی پژوهشی

مجله تصویر سلامت موفق به اخذ رتبه علمی پژوهشی گردید
آرشیو
 
 

تصویر سلامت فصلنامه ای علمی - پژوهشی با روند داوری همتا (peer review) است که مقالات مختلفی را در حیطه تحقیقات نظام سلامت با دسترسی باز منتشر می کند. مقالات مجله به زبان فارسی با چکیده انگلیسی منتشر می شوند.


 
 

شماره جاری (دوره نهم، شماره دو)

تحلیل وضعیت نظام گردشگری سلامت ایران
ارزيابي نيازهاي آموزشي ماماهاي بخش زايمان در راستاي اعتباربخشي در بيمارستانهاي آموزشي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي اهواز
افکار خودکشی در دانشجویان با گرایشهای وسواس: نقش الکسی تایمی، مسئولیت پذیری و عاطفه مثبت و منفی
دانش بیماران دندانپزشکی از حقوق بیمار در دندانپزشکی
بررسی ارتباط سبک زندگی و عوامل اجتماعی در بیماران دیابتی
اثربخشی بازی درمانی بر نشانگان هیجانی رفتاری و مهارت های حل مسئله در کودکان مراکز شبه خانواده
بررسی پاسخ بالینی و پاتولوژیک به درمان نئوادجونت در بیماران با کانسر پستان پیشرفته موضعی و ارتباط آن با فاکتورهای بیولوژیک و نوع کموتراپی
برنامه ها و مداخلات کارآمد پیشگیری‌کننده و کاهش‌دهنده مصرف دخانیات در جوامع: یک مطالعه مروری
 
 
             
 
 شناسنامه نشریه
مرکز تحقیقات مدیریت خدمات بهداشتی درمانی تبریز
دکتر جعفر صادق تبریزی
دکتر وحیده زارع گاوگانی
لیلا دستگیری
2008-9058
2423-6640
 بانک ها و نمایه ها
 
تصویر سلامت | شاپا چاپی : 9058-2008 | شاپا الکترونیکی : 6640-2423