مروری بر مبانی تحلیل تصمیم گیری و مدل سازی اقتصادی در نظام سلامت و معرفی نرم افزار پیشرفته TreeAge Pro 2011
دوره سوم (1391) , شماره اول English Article
اقتصاد سلامت
علی ایمانی 1، مینا گلستانی 2،
  • تاریخ دریافت 1390/11/25
  • تاریخ پذیرش 1391/02/01
  • تاریخ انتشار 1391/03/30
زمینه و اهداف: تحلیل تصمیم گیری (Decision Analysis) از تئوری بازی (Game Theory) مشتق شده و در سال 1920 توسط ون نیومن تعریف و سپس بصورت گسترده ای در اقتصاد مورد استفاده قرار گرفت. مدل های تحلیل تصمیم گیری، چهارچوب مفهومی برای اکثر مطالعات هزینه – اثربخشی (CEA) و هزینه مطلوبیت (CUA) بوده و این مدل بصورت روزافزون در تصمیم گیری نقش اساسی ایفا می نمایند. هدف اصلی این مطالعه بسط مبانی و بهبود درک و استفاده از تئوری تحلیل تصمیم گیری و تکنیک های مدل سازی اقتصادی، با تأکید خاص بر درخت تصمیم گیری و مدل سازی مارکوف در نظام سلامت می باشد.

مواد و روش ها: این مطالعه از نوع مروری بوده که بصورت نظام مند صورت گرفته و در مجموع با بهره گيري از 7 موتور جستجو و بانک اطلاعاتی شامل HEED, EBSCO, EconLit, Embase, Cochrane, PubMed, Web of Science و با استفاده از کليدواژه-هاي اصلي اين تحقيق که عبارت بودند از: Health,Economic Modelling, Decision Analysis و TreeAge  و ترکيب آنها، جستجوي اينترنتي انجام شد. در نهایت با استفاده از بررسی ادبیات موضوع بدست آمده در این زمینه به تبیین ساختار و کاربردهای مختلف تحلیل تصمیم گیری و تکنیک های رایج مدل سازی در بخش سلامت از جمله مدل سازی مارکف، درخت تصمیم گیری و آنالیز حساسیت و محدودیت های هر کدام پرداخته شده است.

يافته ها: تعداد 19 مورد مقاله با توجه به ميزان مرتبط بودن با موضوع مورد مطالعه از میان مقالات بدست آمده گزينش و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. مطالعه مروری حاضر نشان داد که مدل سازي اقتصادي و تكنيك هاي تحلیل تصمیم گیری بصورت گسترده اي در ارزیابی اقتصادی مداخلات مختلف مراقبت های سلامت با هدف تولید اطلاعات با ارزش در جهت کمک به اتخاذ سیاست های مناسب و تخصیص بهینه منابع کمیاب سلامت مورد استفاده قرار مي گيرند.

نتيجه گيري: مدل های تحلیل تصمیم¬گیری امکان استفاده از یک رویکرد منطقی، علمی، قابل¬دستیابی و به¬موقع به¬منظور اندازه¬گیری کارایی فناوری¬های نوین پزشکی از طریق استفاده از بهترین شواهد موجود بدست آمده از منابع مختلف جهت برآورد دقیق شاخص¬های بالینی و اقتصادی را فراهم می¬نمایند. همچنین علیرغم اینکه نرم¬افزار TreeAge Pro در کشورهای پیشرفته بصورت روزافزون در مطالعات مدل¬سازی اقتصادی مداخلات مختلف سلامتی بکار گرفته می¬شود ولی متاسفانه نقش و جایگاه آن در ایران هنوز بصورت شایسته شناخته نشده است.

تحلیل تصمیم گیریمدل سازی اقتصادیدرخت تصمیم گیریمدلسازی مارکف و TreeAge Pro 2011
977
544
 
تصویر سلامت | شاپا چاپی : 9058-2008 | شاپا الکترونیکی : 6640-2423