راهنمای ارسال مقاله

ارسال مقاله به مجله "تصویر سلامت" از طریق سیستم ارسال آنلاین انجام می گیرد. جهت تسهیل این فرآیند، این سیستم به نحوی طراحی شده که برخی از اقدامات کنترلی را بصورت اتوماتیک انجام داده و اشکالات فنی را بلافاصله به کاربر اطلاع داده و وی را به دستورالعمل های مربوطه هدایت می کند.

برای ارسال مقاله نخست یک حساب کاربری (اکانت) ایحاد کرده و وارد داشبورد خود در سیستم شوید.( در صورتی که موفق به ایجاد حساب کاربری نشدید مقاله را به ایمیل دفتر مجله doh@tbzmed.ac.ir ارسال نمایید و اگر در حین باز کردن حساب کاربری با مشکلی مواجه شدید آن را به دفتر مجله اطلاع دهید.)نویسنده ارسال کننده مقاله، مسئولیت را به نمایندگی از تمامی نویسندگان به عنوان نویسنده مسئول به عهده خواهد گرفت و بایستی جزئیات کامل شامل آدرس ایمیل، شماره تلفن و آدرس را در پروفایل آنلاین خود وارد نماید. تمامی مکاتبات ( تنها محدود به این موارد نیست ) شامل نتایج ارزیابی اولیه، تصمیم سردبیر و درخواست برای بازنگری یا غلط گیری به آدرس ایمیل نویسنده مسئول ارسال گردیده که همراه با مقاله منتشر خواهد شد.

ارسال مقاله یا هرگونه بازبینی های بعدی در دفتر مجله ارزیابی خواهد شد و در صورت نیاز به اصلاح، ممکن است ارسال بطور موقت لغو گردیده و به نویسندگان که مسئول ساماندهی ارسال مقاله و ارائه اطلاعات مورد نیاز هستند عودت داده شود. جهت کسب اطلاعات بیشتر به روند کاری ویراستاری مجله مراجعه نمایید. در صورتی که در رابطه با ارسال مقاله سوالی دارید می توانید با دفتر مجله تماس فرمایید.(33346243-041)

1. شرایط ارسال

مجوز دسترسی باز، کپی رایت، هزینه ها

پس از ارسال مقاله، نویسندگان بایستی یک مجوز انحصاری برای انتشار آثار آنها در مجله، تحت Creative Commons license 4.0 (CC-BY-NC) را امضا نمایند. نویسندگان دارنده حق کپی رایت آثار خود هستند. برای دریافت اطلاعات بیشتر در این زمینه به سیاست کپی رایت و توافقنامه مجوز مراجعه نمایید.

در حال حاضر، هیچ هزینه ای برای ارسال مقاله یا انتشار آنها در "تصویر سلامت" دریافت نمی شود. انتشار دسترسی باز توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تبریز حمایت می گردد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر لطفا به سیاست کپی رایت و دسترسی باز مراجعه نمایید.

نامه همراه مقاله

نامه همراه مقاله برای ارسال تمامی مقالات ضروری است. نویسندگان بایستی موارد زیر را هنگام ارسال نامه همراه مقاله تایید نمایند:

· اصالت مقاله ارسالی که فقط به این مجله ارسال شده و در حال حاضر در هیچ جای دیگری انتشار نیافته و برای انتشار نیز تحت بررسی قرار ندارد مگر اینکه در نامه همراه مقاله این مسئله ذکر گردد. در زمینه انتشار مجدد به خط مشی ادیتوریال ما مراجعه فرمایید.

· اینکه هیچ جمله ای از منبع دیگری کپی نشده است. به بخش سرقت ادبی در خط مشی ادیتوریال مراجعه نمایید.

· نویسنده ارسال کننده مقاله مسئولیت ارسال را از جانب سایر نویسندگان به عنوان نویسنده مسئول به عهده می گیرد.

· تمامی نویسندگان، مقاله را بررسی نموده، تاییده کرده و نسبت به ارسال مقاله اظهار رضایت دارند و نسبت به تمامی جنبه ها در زمینه صحت و صداقت آن مطابق با معیارهای ICMJE مسئول هستند.

نامه همراه مقاله بایستی اطلاعات زیر و هر گونه اطلاعات مازاد که در راهنمای مقالات ویژه وجود دارد در برگیرد.

· توضیح اینکه چرا مقاله ارسال شده باید در مجله منتشر شود (نو بودن اثر)

· توضیح در مورد مسائل مربوط به خط مشی های مجله

· توضیح در مورد هرگونه تضاد منافع بالقوه

· ذکر شماره ویژه مجله که مقاله ارسالی باید در آن منتشر شود.

نویسندگان می توانند داوران همتا را با ارائه نام، آدرس ایمیل موسسه، ORCID یا Scopus ID آنها برای مقاله ارسالی خود پیشنهاد دهند لطفا در مورد پیشنهاد داوران همت و همچنین استفاده از شناسه های منحصر بفرد  به خط مشی های ادیتوریال مراجعه نمایید.

نویسندگان همچنین می توانند جزئیات افرادی را که تمایل ندارند مقاله آنها را بررسی کنند ارائه کنند.

ارائه عمدی اطلاعات غلط مانند نامها و یا آدرس های ایمیل جعلی باعث رد مقاله شده و ممکن است منجر به تحقیقات بیشتر به دلیل خط مشی سوء رفتار منجر شود.

2. آماده سازی ارسال

آماده سازی مقاله

برای دستورالعمل کلی، لطفا به بخش آماده سازی مقاله مراجعه نمایید. مجله "تصویر سلامت" مقالات زیر را برای انتشار می پذیرد:

مقالات پژوهشی: این نوع از مقاله بایستی نتیجه تحقیق بوده و حاصل مطالعات جامع باشد که تمامی اطلاعات مربوطه را در برمی گیرد که شامل مرور نظام مند و متا آنالیز می باشد. مقاله خود را به ترتیب زیر آماده کنید:

عنوان، خلاصه ساختار یافته، کلمات کلیدی، مقدمه، مواد و روش ها، یافته ها، بحث، نتیجه گیری، منابع، جداول، توضیحات جداول، لیست فایل های اضافی ( تکمیلی )

گزارش کوتاه: این نوع مقاله یک کار اصیل بوده اما مقدار آن بطور قابل توجهی کمتر از مقاله پژوهشی بوده و نتایج اولیه یا ارتباط فوری را نشان می دهد. مقاله خود را به ترتیب زیر آماده کنید:

عنوان، خلاصه ساختار یافته، کلمات کلیدی، مقدمه، مواد و روش ها، یافته ها، بحث، نتیجه گیری، منابع، جداول، توضیحات جداول، لیست فایل های اضافی ( تکمیلی )

مروری: مرور روایتی بر موضوعات مربوط بالینی.  مقاله خود را به ترتیب زیر آماده کنید:

عنوان، خلاصه غیر ساختار یافته، کلمات کلیدی، مقدمه، سرعنوان های مورد نیاز در متن، ، بحث، نتیجه گیری، منابع، جداول، توضیحات جداول، لیست فایل های اضافی ( تکمیلی )

گزارش موردی: گزارش سیتماتیک در مورد نمونه های مهم کمیاب و یا جالب توجه برای کار متخصصین. مقاله خود را به ترتیب زیر آماده کنید: عنوان، خلاصه غیر ساختار یافته، کلمات کلیدی، مقدمه، گزارش موردی، بحث، نتیجه گیری، منابع، جداول، توضیحات جداول، لیست فایل های اضافی ( تکمیلی )

نامه: نظرات یا دغدغه های ذهنی درباره موضوعات خاص. در حالت کلی یا مربوط به مواردی که در مجله منتشر گردیده است. همچنین یافته های مازاد بر ماهیت اصلی. نامه را به ترتیب زیر آماده کنید: عنوان، متن، منابع

سرمقاله: توسط سردبیران مجله نوشته می شود.

عنوان:

یک عنوان مختصر و توصیفی باید برای مقاله انتخاب شود. نوع مطالعه را در عنوان با دو نقطه (:)  مشخص نمایید.

( متا آنالیز، مرور نظام مند، کوهورت، گزارش موردی)

خلاصه

خلاصه ساختار یافته ( حداکثر 250 کلمه) سر عنوانهای اصلی زیر را باید در برگیرد:

زمینه، روشها، یافته ها و نتیجه گیری. سر عنوان زمینه، علاوه بر پس زمینه، هدف از مطالعه که همان فرضیه مورد آزمایش است را نیز نشان می دهد. قسمت "روش" باید بستر مورد مطالعه، افراد یا موضوعات ( تعداد و نوع) ، درمان یا مداخله و نوع تحلیل آماری را نشان دهد. یافته ها شامل نتیجه مطالعه و همچنین در صورت وجود، معنی داری از لحاظ آماری را نشان می دهد. نتیجه گیری، اهمیت یافته ها را نشان می دهد. در کارآزمایی های بالینی بایستی شماره تبت کارآزمایی در سطر آخر خلاصه قرار داده شود.

خلاصه غیر ساختار یافته ( حداکثر 150 کلمه ) شامل سر عنوان نیست.

کلمات کلیدی

3 تا 10 کلمه کلیدی از لیست واژگان مش برای مقاله باید انتخاب شود. کلمات کلیدی بایستی به ترتیب حروف الفبا نوشته شوند.

 

مقدمه

شامل مروری کوتاه درباره موضوع مورد مطالعه و دلیل اجرای مطالعه است. مقایسه با کارهای قبلی بصورت دقیق و نتایج مطالعه بایستی در بخش بحث نوشته شود.

روش ها

بخش روشها شامل توضیح مناسب جزئیات اهداف مورد آزمایش، ویژگیهای مهم آنها، روشها، تجهیزات و فرایندهای مورد استفاده باشد به نحوی که محقق دیگر بتواند آزمایش را تکرار کند.

هنگام گزارش آزمایشات مربوط به موارد انسانی، نویسندگان باید اعلام نمایند که فرایندهای بکار رفته منطبق با استانداردهای اخلاقی کمیته مسئول در رابطه با آزمایشهای انسانی (موسسه ای و ملی) و همچنین بیانیه هلسینکی در سال 1975 (بازبینی شده در سال 2008) بوده است. اگر شبهه ای در قبال اینکه آیا تحقیق انجام گرفته با بیانیه هلسینکی مطابقت دارد، نویسندگان بایستی دلیل خود را برای روش بکار رفته توضیح دهند و نشان دهند که گروه بررسی موسسه مربوطه به صراحت جنبه های شبهه آمیز مطالعه را تایید کرده است. در مورد گزارش آزمایشات مربوط به حیوانات، نویسندگان بایستی اعلام کنند که دستورالعمل ملی و موسسه ای درباره مراقبت و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی مراعات شده است.

بخش مربوط به روشها بایستی نشان دهد که پروتکل بوسیله گروه بررسی موسسه مربوطه مورد ارزیابی قرارگرفته و هر شرکت کننده در مطالعه فرم رضایت اگاهانه را امضا نموده است.

یافته ها

یافته ها باید به ترتیب منطقی همراه با ارجاع به جداول، اشکال و تصاویر بصورت مناسب ارائه شوند.

بحث

یافته های جدید و احتمالی و همچنین نتیجه گیری هایی که می توان از مطالعه بدست آورد باید مورد تاکید قرار گیرند. قسمت بحث می بایست داده های موجود را با یافته های قبلی مقایسه کند. محدودیت های مربوط به روشهای آزمایش و پیامدهای مربوط به مطالعات آتی باید مشخص گردند. فرضیه های جدید و توصیه های بالینی مناسب بوده و باید به روشنی مشخص گردند. پیشنهادات به ویژه موارد بالینی باید بطور مناسب گنجانده شوند.

آماده سازی منابع، معادلات، جداول، تصاویر و فایل های اضافی

برای اینکه بطور صحیح، منابع، معادلات، جداول، تصاویر و فایل های اضافی (تکمیلی) را برای مقاله آماده کنید، از دستورالعمل زیر پیروی کنید:

برای دستورالعمل مربوط به نحوه استناد دهی مقاله لطفا به بخش آماده سازی منابع مراجعه نمایید.

برای قالب بندی صحیح فرمولها به بخش آماده سازی فرمولها یا معادلات مراجعه کنید.

جداول کوچکتر که وابسته به متن هستند را می توانید در انتهای فایل متنی در فرمت A4 portrait یا landscape قرار دهید. جداول را می توانید بصورت جداگانه آپلود نمایید. برای راهنمایی بیشتر به بخش آماده سازی جداول مراجعه نمایید.

تصاویر باید بطور جداگانه (تعبیه شده در خود متن برای تسریع در روند بررسی) با فرمت صحیح ارسال شوند.

مجموعه داده ها، جداول بزرگ، ویدیوها یا سایر اطلاعات بایستی بطور جداگانه به عنوان فایل های اضافی (تکمیلی) ارسال شوند که همراه با مقاله منتشر خواهند شد. برای اطلاعات بیشتر به بخش آماده سازی فایل های اضافی مراجعه نمایید.

3. آماده کردن اطلاعات مورد نیاز

نویسندگان بایستی هنگام ارسال مقاله، اطلاعات مورد نیاز زیر را آماده داشته باشند. برای داوری کور

 (Blind peer-review)، اطمینان حاصل کنید که این اطلاعات در متن مقاله وجود نداشته باشند. برای اطلاعات بیشتر در مورد داوری همکار ((peer review به بخش خط مشی های ادیتوریال مراجعه کنید. اطلاعات ارائه شده توسط سردبیر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

اطلاعات نویسنده و تقدیر و تشکر

اسامی کامل و ادرس ایمیل همه نویسندگان و همچنین وابستگی انها  ( affiliation ) و آدرس موسسات برای ارسال مقاله الزامی است. ارائه شناسه منحصر به فرد ( ORCID یا Scopus ID ) هر نویسنده همکار اختیاری است اما ترجیحا بهتر است قرار داده شود. برای کسب اطلاعات بیشتر به بخش نویسندگی و شناسه منحصر به فرد در خط مشی ادیتوریال مراجعه کنید. اگر یک گروه همکاری باید به عنوان نویسنده ذکر شود، نام گروه را به عنوان نویسنده بنویسید.

در بخش مشارکت نویسندگان، نویسندگان بایستی مشارکت هر نویسنده همکار را در ایده پردازی، طراحی اثر، جمع آوری، تحلیل یا تفسیر داده ها، تهیه پیش نویس یا نقد و بررسی آن از جهت محتوای فکری توضیح دهند.

در بخش تقدیر و تشکر، نویسندگان می بایست از کسانی که در کار ارسال شده مشارکت نموده اما معیارهای درج نام در بخش نویسندگان مقاله را ندارند تشکر نمایند. ذکرهرگونه کمک یا حمایت در رابطه با ترجمه یا ویرایش توسط اشخاص ثالث مانند مراکز تخصصی تالیف/ ویرایش الزامی است. نویسندگان بایستی از تمامی موارد ذکر شده برای بخش تقدیر و تشکر اجازه کسب نمایند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد معیارهای نویسندگی و همچینین تقدیر و تشکر به به بخش خط مشی ادیتوریال مراجعه کنید.

منابع مالی

نویسندگان بایستی تمامی منابع مالی بکار رفته برای تحقیق را ذکر نمایند. نقش منبع مالی در طراحی مطالعه، جمع آوری، تحلیل و تفسیر داده ها و نیز در تالیف مقاله باید اعلام گردد.

تعارض در منافع

نویسندگان می بایست تمامی موارد مربوط به تضاد منافع مالی و غیر مالی در رابطه با انتشار مقاله آنها در طی ارسال را اعلام نمایند. برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد تعارض در منافع، به خط مشی ادیتوریال مراجعه کنید. اگر هر کدام از نویسندگان شبهه ای در مورد اینکه آیا تعارض در منافع دارند یا خیر باید با دفتر مجله تماس گیرند.

تاییدیه اخلاقی و رضایت برای مشارکت

نویسندگان مقاله که مطالعات مربوط به مشارکت کنندگان انسانی، داده های مربوط به افراد یا بافت های انسانی را گزارش می کنند بایستی اطلاعات زیر را ارائه کنند:

گواهی مبنی بر تاییدیه اخلاقی و رضایت ( حتی اگر از نیاز به تاییدیه صرفنظر شده باشد )

نام کمیته اخلاقی که مطالعه را تایید نموده و شماره رفرنس کمیته در صورتیکه اختصاص داده شود

مقالات ارسالی که در آن، مطالعه شامل حیوانات می شود بایستی گواهی تاییدیه اخلاقی را به همراه داشته باشند. برای اطلاعات بیشتر به خط مشی ادیتوریال مراجعه کنید.

اگر مقاله ارسالی هیچ گونه استفاده از حیوانات یا داده های انسانی یا بافت انسانی را شامل نمی شود، عبارت "مورد ندارد" را در این بخش دکر نمایید.

رضایت انتشار

اگر مقاله ارسالی شامل داده های سایر افراد در هر شکلی باشد، رضایت برای انتشار بایستی از آن شخص و در موراد مربوط به کودکان از والدین یا سرپرست قانونی آنها دریافت گردد. تمامی ارائه های مربوط به گزارش موردی بایستی حاوی رضایت انتشار باشند. نویسندگان می توانند از فرم رضایت موسسه خود استفاده کنند. این فرم نیاز نیست که در زمان ارسال مقاله فرستاده شود بلکه ممکن است یک کپی از آن را در هر مرحله ای از شما درخواست نماییم (حتی بعد از انتشار )

برای اطلاعات بیشتر به خط مشی ادیتوریال مراجعه کنید.

اگر مقاله ارسالی هیچ گونه استفاده از داده های اشخاص را شامل نمی شود، عبارت "مورد ندارد" را در این بخش دکر نمایید.

 

4. نهایی سازی مقاله ارسالی

قبل از تکمیل فرایند، نویسنده ارسال کننده مقاله باید تاییدیه ( proof ) مقاله ارسالی ( پی دی اف ) که بصورت خودکار ایجاد می گردد را بررسی کند. تاییدیه مقاله ارسالی را می توانید با نویسندگان همکار جهت بررسی نهایی و تایید به اشتراک بگذارید. نویسنده ارسال کننده مقاله می تواند به عقب برگشته و هر بخشی را که لازم می داند تصحیح کرده، تاییدیه مقاله را دوباره بررسی کرده و سپس مقاله را با استفاده از دکمه "ارسال" ثبت نماید.

5. بازنگری ثبت مقاله

هرگونه بازنگری آتی در مورد ثبت مقاله بر اساس درخواست از سردبیر می بایست از همان دستورالعمل ارائه شده در اینجا پیروی نماید.

پس از ثبت مقاله بازنگری شده، از نویسندگان خواسته خواهد شد نامه باز-ثبت به همراه جزییات بازنگری بر اساس نظرات ارائه شده توسط سردبیر را ارائه کنند. به دلیل داوری کور، جزییات بازنگری الحاقی نباید حاوی جزییات نویسنده باشد.


 
تصویر سلامت | شاپا چاپی : 9058-2008 | شاپا الکترونیکی : 6640-2423