هیأت تحریریه

سردبیر

- دکتر وحیده زارع گاوگانی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، ایران     ORCHID     Google Scholar  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
دبیر موضوعی مدیریت در سیستم سلامت / کیفیت در ارائه خدمات سلامت/عدالت در سلامت/مشارکت جامعه و مشارکت بین بخشی در سیستم سلامت
دکتر رقیه خبیری نعمتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران           ORCHID     Google Scholar        
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
دبیر موضوعی اپیدمیولوژي و بار بیماريها در سیستم سلامت/ پیشگیري از بیماريها
 دکتر محسن اعرابی، دانشگاه علوم پزشکی مازندارن، ایران
          ORCHID     Google Scholar    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
دبیر موضوعی محیط زیست و سلامت
دکتر حسن تقی پور، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، ایران                  ORCHID     Google Scholar
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
دبیر موضوعی مدیریت اطلاعات سلامت
دکتر فرزانه امین پور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی           ORCHID     Google Scholar
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
دبیر موضوعی اقتصاد سلامت/سیاست گذاری در سلامت
دکتر محسن بارونی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، ایران                 ORCHID     Google Scholar
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

       اعضای مشاور 

- دکتر علیرضا استاد رحیمی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، ایران               ORCHID     Google Scholar          

- دکتر علی جنتی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، ایران                            ORCHID     Google Scholar     

- دکتر حسین جباری بیرامی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، ایران               ORCHID     Google Scholar      

- دکتر همایون صادقی بازرگان، دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، ایران             ORCHID     Google Scholar   

- دکتر باب اله قاسمی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، ایران                      ORCHID     Google Scholar    

- دکتر محمد مسافری، دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، ایران                       ORCHID     Google Scholar      

- دکتر جلیل نظری، دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، ایران                            ORCHID     Google Scholar      

- دکتر جعفر صادق تبریزی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، ایران                   ORCHID     Google Scholar   

- دکتر سعید دستگیری، دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، ایران                      ORCHID     Google Scholar     

-دکتر لیلا راننده کلانکش، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، ایران                     ORCHID     Google Scholar                             

- دکتر حسین عبدالهی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، ایران                      ORCHID     Google Scholar     

- دکتر احمد کوشا، دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، ایران                            ORCHID     Google Scholar    

                      

                       

 

 
تصویر سلامت | شاپا چاپی : 9058-2008 | شاپا الکترونیکی : 6640-2423