آمار سایت
امروز : 210
ديروز : 272
كل : 278171
 
 

تصویر سلامت فصلنامه ای علمی با روند همتراز داوری است که مقالات مختلفی را در حیطه تحقیقات نظام سلامت با دسترسی باز منتشر می کند. چکیده انگلیسی مقالات ذیل عنوان Depiction of Health منتشر می شود.


 
 

شماره جاری (دوره هشتم، شماره سوم)

فرايند سياست گذاري اچ آي وي/ايدز در ايران: بخش دوم- از تدوين تا ارزشيابي سياست و چالش هاي مرتبط
افکار خودکشي در دانشجويان با گرايش‌هاي وسواسي: نقش ذهن آگاهي زمينه اي و مسئوليت پذيري افراطي
بررسي تطابق دوره هاي آموزشي ضمن خدمت پرستاران با نيازهاي آموزشي آنها در بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشکي تبريز
مقايسه هزينه هاي مستقيم پرداختي بيماران بستري در قبل و بعد از اجراي طرح تحول نظام سلامت در بيمارستانهاي شهرستان هاي هشترود و ميانه
اولويت بندي عوامل مؤثر بر اعتماد بيماران به خدمات سلامت الکترونيکي
بررسي انواع گندزداهاي مورد استفاده در بيمارستان هاي شهر تبريز
نقش سونوگرافي داپلر در ارزيابي جواب درماني سرطان پيشرفته پستان
آموزش و پژوهش در کتابداري و عملکرد اطلاعاتي مبتني بر شواهد؛ يک مقاله مروري
 
 
             
 
 شناسنامه نشریه
مرکز تحقیقات مدیریت خدمات بهداشتی درمانی تبریز
دکتر جعفر صادق تبریزی
دکتر وحیده زارع گاوگانی
لیلا دستگیری
2008-9058
2423-6640
 بانک ها و نمایه ها
 
تصویر سلامت | شاپا چاپی : 9058-2008 | شاپا الکترونیکی : 6640-2423