آمار سایت
امروز : 299
ديروز : 251
كل : 247008
 
 

تصویر سلامت فصلنامه ای علمی با روند همتراز داوری است که مقالات مختلفی را در حیطه تحقیقات نظام سلامت با دسترسی باز منتشر می کند. چکیده انگلیسی مقالات ذیل عنوان Depiction of Health منتشر می شود.


 
 

شماره جاری - دوره هشتم، شماره دوم

شيوع اختلال شخصيت: يک مطالعه مقطعي در تبريز
بررسي علم سنجي گروه هاي شيمي دارويي دانشکده هاي داروسازي در ايران
ديدگاه بيماران در خصوص اجراي طرح تحول نظام سلامت در بيمارستان هاي استان آذربايجان شرقي
مقايسه ي سيستم هاي مغزي رفتاري در زوجين درگير در خيانت زناشويي و زوجين عادي در شهرهاي تبريز، تهران و کرج
ارزشيابي برنامه آموزشي مقطع کارشناسي مديريت خدمات بهداشتي و درماني در دانشگاه علوم پزشکي تبريز با استفاده از مدل زمينه-درون داد- فرايند-برون داد
رفتار اطلاع يابي پرستاران در بازيابي اطلاعات از پايگاه اطلاعاتي Up-To-Date
بررسي ميزان و علل کسورات پرونده هاي بستري تحت پوشش بيمه سلامت ايران: مطالعه موردي يک بيمارستان آموزشي درماني شهر تبريز
مروري بر مفاهيم سواد رسانه اي و رفتار اطلاع يابي در فضاي مجازي
 
 
             
 
 شناسنامه نشریه
مرکز تحقیقات مدیریت خدمات بهداشتی درمانی تبریز
دکتر جعفر صادق تبریزی
دکتر وحیده زارع گاوگانی
لیلا دستگیری
2008-9058
2423-6640
 بانک ها و نمایه ها
 
تصویر سلامت | شاپا چاپی : 9058-2008 | شاپا الکترونیکی : 6640-2423